Kanatlılarda Bağışıklık Sistemi

Konusu 'Muhabbet Kuşu Bakımı ve Beslenmesi' forumundadır ve Duranettin ERAYDIN tarafından 12 Eylül 2013 başlatılmıştır.

 1. Duranettin ERAYDIN
  Çevrimdışı

  4. Kanatlılarda Bağışıklık Sistemi Üzerine
  Besin Maddelerinin Etkisi
  4.1. Enerji
  Karma yemin enerji düzeyindeki değişiklik
  kanatlının bağışıklık sistemini etkilemektedir.
  Şöyleki; enerji tüketimi; bağışıklık hücrelerinin
  aktivitesinin yanı sıra bağışıklığı etkileyen
  tiroksin, kortikosteroid, glukagon, kateşölamin
  gibi hormonların aktivitesini etkilemektedir
  (Rama Rao et al., 1990).
  Benson et al. (1993), ticari etlik piliç
  karma yemlerinde metabolik enerjiyi artırmak
  amacıyla mısır yağı yerine mısır nişastasının
  kullanımıyla, immunolojik stresin yem tüketimi
  ve canlı ağırlık artışı üzerine olan olumsuz
  etkilerini azalttığını bildirmişlerdir. Karma
  yemin yağ asidi kompozisyonunun ve
  miktarının, prostaglandin sentezini
  düzenleyerek kanatlılarda humoral bağışıklığı
  ve çeşitli patojenlere karşı korunmayı artırdığı
  ifade edilmektedir (Parmentier et al., 2002).
  Timusun, dalağın ve bursa fabricius’un
  büyüklüğünün rasyon çoklu doymamış yağ
  asidi miktarından, omega-6/omega-3 yağ
  asitleri oranından ve omega-3 çoklu doymamış
  yağ asidi bileşenlerinden önemli derecede
  etkilendiği de saptanmıştır. Özellikle doymamış
  yağ asitlerinin yüksek düzeylerinin makrofajları
  artırarak bağışıklığı artırdığı bildirilmiştir.
  4.2. Protein
  Bursa fabriciusun ve timusun büyümesinin
  kanatlının vücut gelişiminden daha fazla olması
  nedeniyle, büyüme döneminin başlangıcındaki
  protein yetersizliği lenfoid organların
  gelişiminin bozulmasına neden olmaktadır.
  Protein yetersizliği antikor üretimini ve T
  lenfositlerinin üretimini önlemektedir (Deif et
  al., 2007). Glick et al. (1983) karma yemdeki
  protein düzeyinin azaltılmasının (ihtiyacın
  %33’ü düzeyinde) tavuklarda timustaki
  lenfositlerin sayısını azalttığını saptamışlardır.
  Payne et al. (1990) normal protein düzeyi
  (%21) ile yetersiz protein düzeyli (%7) karma
  yemlerle beslenen New Hampshire tavukları
  karşılaştırdıkları çalışmalarında; protein
  yetersizliğinin lenfositlerin ve tüm beyaz kan
  hücrelerinin miktarı ile fitohemagglutinin-M
  hücrelerinin çoğalmasını önlediğini özellikle
  protein yetersizliğinin hücresel bağışıklığı
  olumsuz yönde etkilediğini saptamışlardır.
  4.3. Amino Asitler
  Kanatlılarda bağışıklığı artırmak için
  gerekli olan metiyonin düzeyi maksimum
  büyüme için gerekli olandan daha fazla olup
  (Swain et al., 2000), yüksek düzeylerde
  metiyonin içeren rasyonla beslenen etlik
  piliçlerin daha yüksek antikor titresine sahip
  olduğu bildirilmektedir. Özellikle metiyonin
  yetersizliğinde; lenfosit düzeyi ciddi şekilde
  azalmış, bursa fabricius atrofiye uğramış ve
  timus bezinin fonksiyonları bozulmuştur (Rama
  Rao et al., 2003). Metiyonin ve sistin ilavesinin
  hücresel ve humoral bağışıklığın artırılmasında
  önemli rol oynadığı bildirilmektedir (Tsiagbe et
  al., 1987).
  Karma yemdeki lizin düzeyinin artırılması
  haemaglutinasyon ve aglutinin titreleri ile IgG
  ve IgM düzeylerini iyileştirmektedir. Karma
  yemdeki arjininin düzeyi tavuklarda
  makrofajların nitrik oksit üretimini, lenfoid
  organların ağırlıklarını ve viral bir enfeksiyon
  durumunda heterofil/lenfosit oranını önemli
  düzeyde artırdığı saptanmıştır (Kidd, 2004).
  Valin’in maksimum büyüme için
  kullanılan miktarından daha fazlası, bağışıklığı
  ve antikor üretimini artırmak için gereklidir.
  Lösin, izolösin ve valin gibi yan zincirli amino
  asitlerin yetersizliği timusun ve bursa
  fabriciusun nispi büyüklüğünü ve etlik
  piliçlerde SRBC (sheep red blood cell)’e karşı
  antikor titrelerini azaltmıştır. Ayrıca
  immunglobulinlerin yüksek düzeylerde treonin
  ve valin amino asidi içerdiği, yetersizliği
  durumunda bağışıklığın zayıfladığı gözlenmiştir.
  4.4. Vitaminler
  4.4.1. Vitamin A
  Vitamin A, lenfoid organların ve epitel
  dokuların canlılığının devamını sağlamak
  suretiyle; hücresel ve humoral bağışıklığın
  artırılmasında önemlidir. A vitamini, B
  lenfositlerinin gelişimini ve farklılaşmasını
  yönetmektedir. A vitamininin yetersizliği veya
  fazlalılığı, kanatlılarda bağışıklık sistemini
  kötüleştirmekte ve E. coli infeksiyonuna olan
  hassasiyetini artırmaktadır. Vitamin A
  yetersizliğinde, serum immunglobulinlerin
  düzeyi düşmekte, IgG, IgA ve mitojenlere
  cevap azalmakta ve doğal öldürücü hücre
  aktivitesi azalmaktadır (Friedman et al., 1991;
  Lin et al., 2002). Ayrıca vitamin A yetersizliği;
  bursa fabriciusun bazal hücrelerinin
  keratinizasyonuna ve T-lenfosit yanıtında
  azalmaya da neden olmaktadır (Kidd, 2004).
  Vitamin A fazlalığında; civcivlerin belirli
  protein antijenlerine ve hücresel bağışıklığa
  olan yanıtları düşmekte ve vitamin E’nin
  etkinliği de kötüleşeceği için bağışıklık
  azalmaktadır. Vitamin A fazlalığı durumunda,
  yetersizliğine kıyasla civcivlerin E. coli’ye
  karşı daha hassas oldukları bildirilmektedir.
  4.4.2. Vitamin D
  Monositleri ve makrofajları içeren
  bağışıklık hücrelerinde, vitamin D’nin
  reseptörleri veya metabolitleri bulunmaktadır.
  Vitamin D3, promonositlerin ve monositlerin
  makrofajlara farklılaşması ve makrofajların
  düzgün fagositik ve sitotoksik aktivitelerinde
  önemli rol oynamaktadır. Vitamin D3’ce
  yetersiz karma yemle beslenen etlik piliçlerde
  timus ağırlığının, makrofaj fonksiyonunun ve
  hücresel bağışıklığın önemli derecede gerilediği
  görülmüştür (Aslam et al., 1998).
  4.4.3. Vitamin E
  E vitamini timusta ve dalakta bulunan T
  yardımcı hücrelerin oranını ve çoğalmasını
  değiştirmek suretiyle hücresel ve humoral
  bağışıklığı artırmaktadır. Vitamin E
  yetersizliğinin makrofajların fagositik
  aktivitelerini düşürdüğü bildirilmektedir
  (Konjufca et al., 2004). Leshchinsky and
  Klasing (2001), kanatlılarda bağışıklığı artıran
  optimum vitamin E düzeyinin; 25-50 IU/kg
  olduğunu saptamışlardır. Ayrıca Konjufca et al.
  (2004), 300 mg/kg düzeyinde vitamin E ilaveli
  rasyonu tüketen etlik piliçlerde E. coli
  enfeksiyonundan kaynaklanan ölüm oranının 3
  veya 8 kat azaldığını saptamışlardır. Bu çalışma
  vitamin E ilavesinin, etlik piliç besisinin erken
  döneminde makrofajın fagositik aktivitesini
  artırdığını ortaya koymuştur.
  4.4.4. B kompleksi vitaminleri
  B kompleksi vitaminleri, birçok enzimin
  kofaktörü olarak görev yapmaktadır. Özellikle
  vitamin B6 ve bağışıklık üzerinde çalışılmış
  olup bu vitaminin yetersizliğinde SRBC’ye
  karşı antikor yanıtı ile IgG ve IgM üretiminin
  düştüğü görülmüştür. Çünkü lenfoid organların
  gelişimi ve devamlılığı için vitamin B6’nın gerekli olduğu saptanmıştır.
  4.4.5. C vitamini
  C vitamini, antioksidan özelliğinden dolayı
  lökosit membranlarının yapısındaki bozulmayı
  önlemektedir. Ayrıca glukokortikoidlerin
  sentezini azaltarak kanatlıların, stresin olumsuz
  etkilerine ve bir çok hastalıklara (E. coli,
  Newcastle hastalığı, Gumboro ve Marek
  hastalığı) karşı direncini artırmaktadır
  (McCorkle et al., 1980; Pardue et al., 1985).
  4.5. Mineral Maddeler
  Mineral maddeler; enzimlerin kofaktörleri
  olmaları ve hormon fonksiyonunu ayarlamaları
  nedeniyle, metabolizmanın ve bağışıklığın
  düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar.
  Minerallerin organik-şelat formları, inorganik
  formlarına nazaran daha iyi absorbe edildikleri
  için; şelat formundaki mineral maddeler karma
  yeme ilave edildiğinde bağışıklık önemli
  derecede artırılmıştır (Digby et al., 2003).
  Özellikle selenyum, çinko, sodyum, klor, bakır,
  demir ve kobalt gibi mineral maddelerin
  bağışıklık sistemini etkilediği bildirilmektedir.
   

Sayfayı Paylaş