Üretim Çiftliği Kurmak İçin Yapılması Gerekenler ve İstenen Belgeler

AliismailERTAŞ

Bilgili Üye
Üretim çiftliği kurmak istiyorsanız,
1) Öncelikle mekanınızın şu şartlara uyması gerekiyor

8 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28078

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 10 – (1) Kuş üretim yerlerinin, aşağıdaki özelliklere sahip olması zorunludur.

a) Üretim yerlerinde; veteriner hekim odası, duş, depo, tuvalet, hayvan karantina ünitesi, üretim üniteleri, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı bölüm ve temizlik ünitesi bulunur.

b) Üretim için kafesler zeminden ve tavandan 30 cm uzaklıkta ve kafes düzenekleri arasında koridor şeklinde en az 100 cm mesafe bulunur.
2) Üretim hanenizin bu şartları sağladığını var sayalım

Kuruluş izni almak için gerekli belgeler

MADDE 5 – (1) İş yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir dilekçe ile aşağıdaki bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlayarak il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Başvuru Dilekçesine uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi,

b) İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet ya da hâlihazır planı,

c) İş yerinin tüm bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve adresi,

ç) Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi; şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor; derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu,

d) Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim kurulu kararı.

(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; yer seçim komisyonu tarafından yerinde inceleme yapılır. Yer seçim raporuna ait esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Yer seçim raporuna göre uygun bulunan yerlere, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Kuruluş İzin Belgesi’ne uygun olarak Kuruluş izni verilir. Kuruluş izni üç ay için geçerlidir. Bu süre içinde iş yerlerini hazır hale getiremeyenlere, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, üç ay daha ek süre verilebilir. Ancak, ilave süre uzatımı yapılamaz.

3) Yerimize kuruluş izni verdiler şimdi sıra çalışma belgesi almada (b) bendi ile işimiz yok, kuş üreteceğiz biz,

MADDE 6 – (1) İş yeri açacak gerçek ve tüzel kişiler, çalışma izni alabilmek için ekinde aşağıdaki belgelerin yer aldığı bir dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve hizmet içi eğitim belgesi olan veteriner hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge veteriner hekimler odası onaylı noter tasdikli veteriner hekim sözleşmesi,

b) Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin çalışma izni verecek kurumca onaylı uzmanlık belgesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi,

c) Satış yerleri için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim sertifikasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi,

ç) Belediyeden alınmış işyeri ruhsatı.

(2) Başvuru, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesi müdürlüğünce incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; mahallinde yapılan inceleme sonunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 İş Yeri Açma Raporu düzenlenir. İş yeri açma raporuna istinaden mevzuata uygun bulunan yerlere, mülki idare amirinin onayı alındıktan sonra il müdürlüğünce çalışma izni verilir. Gerçek ve tüzel kişiler adına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 İş Yeri Çalışma İzin Belgesi düzenlenir. Çalışma izni verilmiş iş yerlerine ait bilgiler bölge veteriner hekimler odasına bir yazı ile bildirilir
inanın konum
4) Birde Bu ve yapısal olarak şartalara uymalı
MADDE 7 – (1) Çalışma izni verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari teknik ve sağlık şartlarının bulunması zorunludur.

a) İş yerleri, insan gıdası imal edilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelere kurulamaz.

b) İş yeri zemini ve duvarları kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen su geçirmez açık renkli fayans, mermer veya benzeri bir malzeme ile kaplanır.

c) İş yeri zemini eğimli olur ve zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulundurulur.

ç) İş yerlerinde, şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulundurulur.

d) Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeneği bulundurulur.

e) Hayvanları rahatsız edecek kadar güçlü veya yetersiz aydınlatma ile hayvanları doğrudan etkileyecek ışıklandırma yapılamaz.

f) İş yerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılır.

g) İş yerinin havasını, iklim, hayvan sayısı ve hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulundurulur.

ğ) Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılır.

h) İş yeri, hastalık yapan mikroorganizmalara ve parazitlere karşı haftada bir olmak üzere, hastalık şüphesi durumu ile gerekli görülen zamanlarda da dezenfekte edilir.

ı) Her kafeste barındırılan hayvan türüne uygun yemlik, suluk ve altlık bulundurulur. Kafes, suluk ve yemlik gibi malzemeler her gün ve her hayvan değişiminden önce temizlenip dezenfekte edilir. Altlıklar her gün, gerekli durumlarda daha sık ve hayvan değişimlerinde mutlaka değiştirilir ve her değiştirilmede kafes dezenfekte edilir.

i) Hayvanların yaşam alanları ve standartlarının minimum ölçüleri, Bakanlıkça belirlenir.

j) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi ve barındırılması sağlanır.

k) İş yerlerinde bulunan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulur. Aynı türden dahi olsa, birbirine zarar verebilecek hayvanlar bir arada tutulamaz.

l) İş yerlerinde bulunan hayvanların, türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgilerini içeren etiketler, hayvanın tutulduğu ünite ya da kafes üzerine asılır.

m) İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınır.

n) Temizlik artıkları, kullanılmış altlıklar ve dışkılar, dayanıklı, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içinde muhafaza edilir ve işyeri dışına bırakılamaz.

o) İş yerinde ölen hayvanlar, işyeri veteriner hekimine bildirilir. Ölen hayvanlar tıbbi atık torbalarına konularak, uygun şartlarda muhafaza edilip, usulüne uygun şekilde bertaraf edilir.

ö) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, veteriner hekim durumu en ivedi şekilde resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.

p) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, salgın hayvan hastalığı şüphesi durumunda il veya ilçe müdürlükleri tarafından sahiplerinin sorumluluğunda karantinaya aldırılır. Karantina süresince yapılan her türlü masraflar işyeri sahibine aittir.

r) İş yerlerinde ürün satışı yapılacak ise, ürünler zeminden en az 10 cm yükseklikte, hayvanların temas edemeyeceği, kolay temizlenebilir raflarda satışa sunulur.

s) İş yerlerinde hasta, yaralı veya sakat hayvanlar ayrı bir bölümde barındırılır.

ş) Altlık malzemesi, kuru, emici özellikte ve tozsuz olur.

t) İş yerinde, Bakanlıkça satışına izin verilen veteriner sağlık ürünleri bulundurulabilir. İş yerleri, bu ürünlerin bulunması ile ilgili usul ve esaslara uymak zorundadır.

u) İş yeri sahibi, iş yerine bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaktan sorumludur.

5) Belediyeden ruhat almak için; genel olarak bu şekildedir, belediyeden belediyeye değişe bilir
1. Vergi levhasının iki adet fotokopisi
2. Kira kontratı fotokopisi
3. Tapu fotokopisi
4. Binanın imar durum belgesi
5. Nüfus cüzdan fotokopisi
6. Yangın söndürme tüpü dolum faturası
7. Portör muayene kartı(Gıda imalatı ve satışı yapan işyerleri, berber ve kuaförlerden istenir)
8. Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi
9. Bina sakinlerinden muvafakatname
10. Ustalık belgesi
11. Şirket ise;Tic.sic.gazt., İmza sirküsü, Faaliyet bel., Mes.Müdürlük sözleşmesi

6)eee bizim vergi levhamız yok ne yapacaz, önce gidip bir muhasebeci ile anlaşacağız, sonra gidip vergi dairesine kayıt olacağız, Şirket isek ticaret odalarınada kayıt yaptırmanız lazım.
şe başlama bildirimi ekinde;

Gerçek kişilerde
1- Noter onaylı imza sirküleri

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, (mükellefin vergi dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi müdür yardımcısı, şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak "Aslının Aynıdır" şeklinde tasdik edilir.)

3- İkametgah ilmühaberi,

Tüzel kişilerde
şe başlama bildirimi ekinde;

1- Şirketin ana sözleşmesi noter onaylı bir örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ait belge,

2- Ortakların nüfus cüzdanı sureti,

3- Yeni, kurulacak sermaye şirketlerinde hisse nispeti en yüksek beş ortağın vergi kimlik numarası,

4- Ortakların ikametgah ilmühaberi,

5- Şirketi temsile yetkili kişilerin Noter Onaylı imza sirküleri,

6- Yeni kurulacak sermaye şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdürlerine (Limited Şirketlerde Müdürlere ) ait vergi kimlik numarası,

7- Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave iş yeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde de yukarıda sayılan belgeler istenir. Ayrıca bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli örneği

8- Ortakların Nüfus Cüzdanı Suretleri

9- Ticaret Sicili Gazetesi (kurulu şirketler için)

10- Ticaret Odası Kayıt Sureti (kurulu şirketler için)

11- Vergi Levhası Fotokopisi (kurulu şirketler için) istenir.

Ayrıca yeni kurulacak sermaye şirketlerinin genel müdürlerinin vergi kimlik numarası alması zorunludur.

Daha bitmedi;
Gerekli odaya kayıt, Sanırım zirai kazanç olduğundan dolayı, ziraat odasına kayıt olmamız gerekiyor diye biliyorum.
Ayrıca fatura, irsaliye, bastırmanız gerekiyor,
Ayrıca anlaştığınız veterineri iş yerinde çalıştırmanız gerekiyor sanırım belli bir saati vardı, Haftada iki gün 2 saatti,

Bunları becerirseniz, güzel bir kuş üretim çiftliğiniz olur,
 

Seda CAN

Meraklı Üye
Elinize emeğinize sağlık üretim çiftliği kurmak isteyenler için faydalı bir bilgilendirme olmuş.Çok şükür yükseklerde gözüm yok :D Bu ne yahu destan gibi bu işlemleri yapana kadar mubişler tohuma kaçar :p
 

AliismailERTAŞ

Bilgili Üye
Bence bu işi ticari olarak yapan kişilerin, alması ve yapması gereken işler, nasıl bir bakkal açarken gerekiyorsa buna benzer belgeler, ticari olarak da yapıyorsanız bu işi alınması lazım, başı ağrımaz dişi ağrımaz aldıktan sonra, şikayetler yüzünden mekan değiştiren, kapatan çok üretici var, yedikleri cezalarda cabası, En son tvlerde izledik, 25000 tl ceza kestiler bazı şahıslara, gerçi onlar beslenmesi yasak, doğadan yakalama kuşlardan besliyorlardı.
 

Kandemir KONUK

Meraklı Üye
bukadar şart name ne için kimse belgeli iş yapmasın yapana keselim cezayı kamuya sömürü gelir elde edelim devlet idare şeklibu aman bunun için yasal çalışmalar yapmayın, bunlarınki koltuk sevdası sinirlendim gene siyasiyedöktüm işi ama böyle.
İnanın okurken yoruldum bu istenen belge vs yerine getirdiginizi düşünün, belgeli işyapmak isteyeni caydırmak için ne ararsanız var ,vay memleketim,vay.
Konu açmıştım bunla ilgili kimse konuşmuyor bilgi paylaşmıyordie dahada sormam, bilmeyen degil ögrenen pişmanmış meger :(
 
Son düzenleme:

erenakv.

Yeni Üye
ben ne yazikki o hatada bulundum.. ruhsat icin basvurdum vurmaz olaydim yukarda yazilanlarin hepsini eksiksiz istiyorlar birde maddi yükü var tabiki yangin tupu vs. 135tl ..itfaiye raporu 473tl..belediye ruhsati 500tl...oda kaydi 528tl(+senelik aidat oduyosun)...veteriner odasi 500tl(+her sene oduyosun)...veteriner 700tl (aylik oduyosun)..vet.sozlesmesi noter tasdigi 225tl...il tarim ruhsat basvurusuna 675tl... aklimda kalanlar bunlar tabiki daha kira vergi muhasebe vs... bunlarda var 3 aydir ugrasiyorum hala alamadim ruhsati 3 aydir bosa kira oduyorum vs..vs.. vs...kisacasi vazgecmek uzereyim coktan pisman oldum ama o kadar emek ve masraftan sonra geride donemiyorum
 

Benzer konular

Üst